Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Tạo vps Free Google Cloud

 - 1 gmail / 50 tiếng / 1 tuần ( 1 pc/10ip  reg 10 vps = 10 profile )

> tạo profile chrome > đăng nhập gmail > vào https://shell.cloud.google.com

sudo /sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_time=5 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=5 net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5

docker run -p 8080:80 dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc

khởi động chrome thì bật ternimal gỏ :

 

 /usr/bin/google-chrome-stable %U --no-sandbox

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét